Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

oss.jpg

Stanovy FC DUKLA Hranice, z.s.

I. Základní ustanovení

FC DUKLA Hranice, z.s. /dále jen Dukla/ je dobrovolný spolek členů, kteří provozují sportovní, tělovýchovnou a osvětovou činnost;
Sídlem FC DUKLA Hranice, z.s. je Česká republika, město Hranice, ulice Karla Čapka 167, PSČ 753 01;
Na úředních listinách bude Dukla uvádět název FC DUKLA Hranice, z.s.;

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost Dukly

1. Základním účelem a hlavní činnosti Dukly je:

a)      Provozovat sport, tuto činnost organizovat pro zájemce z řad vojenské mládeže a široké veřejnosti a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;

b)      Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností;

c)      Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní má v nájmu nebo užívá;

d)     Vést své členy a ostatní účastníky sportovního procesu k dodržování základních etických,

e)      estetických a mravních pravidel;

f)       Hájit zájmy členů Dukly. Za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi  (např. ČUS, UNIASK ČR, Asociací vojáci společně, Klub vojenských důchodců, resortem AČR, sportovními svazy apod.) i jednotlivci;

g)      Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.;

2.  Dukla může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti;

III. Orgány Dukly

1. Orgány Dukly jsou:

a)      valná hromada            – jako nejvyšší orgán

b)      výkonný výbor           – jako výkonný orgán

c)      předseda                     – jako statutární orgán

d)     kontrolní komise        – jako kontrolní orgán

2. Valná hromada

2.1.  Nejvyšším orgánem Dukly je valná hromada. Je složena ze všech členů Dukly starších 18 let. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za dva roky. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů Dukly, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu;

2.2. Valná hromada zejména:

a)      rozhoduje o zrušení Dukly s likvidací nebo o její přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;

b)      rozhoduje o změně stanov včetně změny názvu a symbolice Dukly;

c)      volí a odvolává výkonný výbor, volí a odvolává předsedu;

d)     volí a odvolává členy kontrolní komise

e)      schvaluje výsledek hospodaření;  

f)       rozhoduje o dispozici s nemovitým majetkem

g)      určuje hlavní směry činnosti Dukly

h)      schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto stanov;

i)        schvaluje výše a splatnost členských příspěvků;

j)        rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení;

2.3  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných;

2.4.  K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného;

2.5.  K platnosti unesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných;

2.6.  Valnou hromadu řídí až do zvolení předsedajícího předseda Dukly, nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady také její volební řád;

2.7.  Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny, a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Dukly;

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor /dále jen Vv/ je výkonným orgánem Dukly. Je volen valnou hromadou Dukly v počtu tří členů. Zvolený Vv si na svém prvním zasedání zvolí místopředsedu. Je schopen se usnášet, je - li přítomna nadpoloviční většina jeho členů;

3.2.  Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté;

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc;

3.4. Do působnosti Vv náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady;

3.5.  Výkonný výbor zejména:

a)      zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

b)      organizuje a řídí činnost Dukly;

c)      schvaluje a vydává vnitřní předpisy Dukly, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady;

d)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;

e)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Dukly;

f)       zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;

g)      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek daných těmito stanovami;

 4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem Dukly. Je volen valnou hromadou Dukly podle schváleného volebního řádu;

4.2. Funkční období předsedy je čtyřleté;

5.      Kontrolní komise

5.1.   Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Dukly řádně vedeny a vykonává-li Dukla činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Dukly;

5.2.   Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora;

5.3.   Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté;

5.4.   Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Dukly a členům Dukly;

5.5.   Kontrolu činnosti Dukly provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Dukly či členů Dukly. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Dukly, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti;

5.6.   Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)      kontrola hospodaření Dukly;

b)      kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů Dukly;

5.7.   Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání;

IV. Členství

1. Řádným členem Dukly se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Dukly a hodlá se podílet na naplňování  společných zájmů s ostatními členy Dukly;

2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání;

3.    Dukla vede seznam členů. V seznamu uvede příjmení a jméno, rodné číslo nebo ID, pozici, nástup a ukončení členství v Dukle. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten tak odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou a zveřejněn na internetu a to v rozsahu příjmení a jména, ID a pozice. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor;

4.  Údaje o členech Dukly mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je Dukla členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Dukle podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny;

5.    Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Dukly, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má bát uděleno;

6.      Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Dukly a přispívat k naplnění jeho účelu;

7.    Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Dukly na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány;

5.  Členská práva a povinnosti

5.1. Členská práva, která přísluší všem členům:

a)      účastnit se sportovní činnosti Dukly;

b)      být informován o činnosti Dukly;

c)      uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Dukly;

d)     účastnit se jednání orgánů Dukly, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

e)      ukončit kdykoli své členství bez udání důvodu;

f)       podílet se na řízení Dukly;

g)      účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18-ti let;

h)      volit a být volen do všech volených orgánů Dukly za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18-ti let;

5.2 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Dukly;

b)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Dukly a základní normy sportovního chování;

c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Dukly;

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Dukle k zabezpečení její činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Dukly;

e)      řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v Dukle pokud o tom příslušný orgán Dukly podle stanov rozhodl;

f)       řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen;

6. Zánik členství

6.1. Členství v Dukle zaniká:

a)      vystoupením člena;

b)      vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Dukly, usnesení a rozhodnutí orgánů Dukly nebo jiných členských povinností;

d)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

e)      zánikem Dukly bez právního nástupce;

6.2. Zánik členství vyloučením:

a)      O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště / sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Dukle poskytl;

b)      Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal výkonný výbor, kterému návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě;

c)      Výkonný výbor  rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami Dukly;

VI. Majetek a hospodaření

Majetek Dukly tvoří:

a)      Členské příspěvky;

b)      Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

c)      Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, kulturní a osvětové činnosti;

d)     Příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;

e)      Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

f)       Dary;

Majetek Dukly slouží k účelům, které jsou v souladu s jeho posláním a v zájmu jeho členů;

Majetek Dukly je ve vlastnictví Dukly jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada;

Bližší zásady hospodaření s majetkem Dukly může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti;

V případě zrušení Dukly bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Dukly. Jestli-že Dukla obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění;

VII. Jednání jménem Dukly

  • Jménem Dukly jedná předseda;
  • Právní úkony za Duklu činí a podepisuje vždy předseda, v jeho zastoupení místopředseda;
  • Podepisování se uskutečňuje tak, že oprávnění členové výkonného výboru připojí svůj podpis s uvedením funkce k názvu spolku;

Stanovy nabývají platnosti dnem 1. července 2015 a tímto dnem zanikají Stanovy, přijaté na Valné hromadě Dukly Hranice dne 2.2.2001.

Schváleny Valnou hromadou v Hranicích dne 13. února 2015 

Registrovány dne 14. května 2016 u Krajského soudu v Ostravě pobočka Olomouc pod značkou L467.

Ing. Jaromír BAROŠ - předseda spolku