Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojištění hráčů

 

Úrazové pojištění členů ČUS od 1. února 2019 u Pojišťovny VZP, a. s

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě, ale nejedná se o pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Do 31. 1. 2019 je úrazové pojištění sjednáno s pojišťovnou Kooperativa.

Pojištěnými osobami jsou:

● Členové sportovních svazů sdružených v Českém olympijském výboru a České unii sportu, stejně jako členové dalších pojištěných subjektů, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce).

● Osoby, které se účastní akcí v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným sportovním spolkem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

● Osoby, které nejsou členy pojištěných subjektů, po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým z pojištěných subjektů.

● Členové České obce sokolské, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 – registrovaní i rekreační cvičenci. Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ - Sportovci nad 18 let:

● Smrt úrazem - 200 000Kč

● Trvalé následky úrazu – 100 000Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků až do výše čtyřnásobku pojistné částky

● Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu – 100 Kč/den za předpokladu, že doba léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu

● Pohřební výlohy – až do výše 50 000Kč

● Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000Kč

Děti do 18let:

● Smrt úrazem - 200 000Kč

● Trvalé následky úrazu – 100 000Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků až do výše čtyřnásobku pojistné částky

● Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 50 Kč/den za předpokladu, že doba léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu

● Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000Kč

Zaměstnanci:

● Smrt úrazem - 120 000Kč

● Trvalé následky úrazu – 120 000Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků až do výše čtyřnásobku pojistné částky

● Pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu – 130 Kč/den za předpokladu, že pracovní neschopnost přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti

Oznámení škodní události:

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

a) formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy. K formuláři je nutno připojit doklady:

● kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu

● v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků

● v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti

● kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

b) formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

K formuláři je nutno připojit doklady:

● zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti

● doklad o pracovní neschopnosti

● kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

● kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření

 

Oznámení budou od 1. 2. 2019 dostupné na webu České unie sportu:

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html.

Hlášení škodních událostí zasílejte:

E-mailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

nebo doporučenou poštou na adresu:

Pojišťovna VZP, a. s. Odbor likvidace pojistných událostí Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 - Karlín

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a. s.

Tel.: + 420 233 006 311

E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9 do 16 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

 

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS na rok 2019

Stávající pojištění trenérů a cvičitelů, sjednané 31.12. 2016 pro celé sportovní prostředí České republiky mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., zůstává pro rok 2019 nadále v platnosti.

Pojistná smlouva se vztahuje na celé organizované sportovní hnutí – tedy i na všechny členské subjekty ČUS. Vice informací na: https://www. cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti- -treneru.html.

Pojištěním je tak nově kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů na celém území Evropy. Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovníčinnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel).

Podle uzavřené pojistné smlouvy s č. 7721008020 se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy, a to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se nově vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete a poškození věci.